bớt 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
dai trang 1 B0635
*
dai trang 02 I3372
*
dai trang 2 J3865
*
dai trang 03 Q6602
*
dai trang 04 H3075
*
dai trang 5 O5612
*
dai trang 06 R7701
*
dai trang 6 F2085
*
dai trang 07 E1018